Kaymilyut Ken

cattery's rating: +0
Kaymilyut Ken photo
PXS 93
Pixiebob Shorthair w/polydactyl all 4 paws
Kaymilyut Ken photo
PXL
Pixiebob Longhair

Contact info

Velikotskaya Oksana
Breeder's rating: +0
Petropavlovsk-Kamchatskij, Russia
8-902-461-4431