Bangkok, Thailand
Phone number: 66980142579
Email sojiwat@hotmail.com
Social:

Grumer

British Long Hair and Scottish Fold and Highland Fold
  1. LH - Longhair
  2. SLH - Semi longhair
  3. SH - Shorthair