Mantova, Italy
Phone number: +39 3280190615
Email edera731@gmail.com

Grumer

British Longhair e shortair
  1. LH - Longhair
  2. SH - Shorthair